ساختار سازمانی همایش

ریاست همایش

 آقای دکتر محمد مهران امینی فرد ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 

دبیر علمی همایش 

آقای دکتر احمد به پژوه  استاد تمام دانشگاه تهران

 

نام و نام خانوادگی

سمت علمی در همایش

سمت دانشگاهی

محل خدمت

دکتر محمد مهران امینی فرد

ریاست همایش

ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

دکتر احمد به پژوه

دبیر علمی 

استاد تمام

دانشگاه تهران

 

 

   

دکتر منصوره نیکو گفتار

اعضای هیئت علمی همایش

مدرس دانشگاه

دانشگاه آزاد تهران

 

   

 

دکتر علی عرب

اعضای هیئت علمی

استاد تمام

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر فرهاد دادگر

اعضای هیئت علمی

استاد

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

دکتر حمید رضا جنگی زهی

اعضای هیئت علمی

استادیار

دانشگاه بین المللی چابهار

دکتر عدنان عشرتی فرد

اعضای هیئت علمی

مدرس دانشگاه

دانشگاه فرهنگیان استان البرز

دکتر رضا گرجی

اعضای هیئت علمی

مدرس دانشگاه 

دانشگاه فرهنگیان استان البرز