محورهای کنفرانس

 

     محورهای سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی 

 

روانشناسی و آسیب های اجتماعی 

مدیریت آسیب های اجتماعی 

مددکاری اجتماعی 

روانپزشکی و آسیب های اجتماعی 

روانپزشکی و اعتیاد 

ابعاد روانپزشکی و روانشناختی آسیب های اجتماعی 

مدیریت شهری

جامعه شناسی

روانشناسی و خانواده 

روانشناسی و آموزش 

روانشناسی و سلامت 

روانشناسی و بیماری های خاص

روانشناسی و ورزش

ورزش و نقش آن در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

روانشناسی و فضای مجازی

روانشناسی و اعتیاد 

روانشناسی و فرهنگ 

روانشناسی و صنعت 

و سایر زمینه های روانشناسی